http://temp.kias.re.kr/h/QI201711
 

KIAS 2017 Workshop on

-
Quantum Information Science

-

Nov 27 - Dec 8, 2017

-

KIAS, Seoul, Korea

-

[Rm 7323, Bldg 7]

Home Home > Home

Invited Speakers:

Xiangbin Wang (Tsinghua U)

Vahid Karimipour (Sharif U Technology)

Hsi-Sheng Goan (National Taiwan U)

Joseph Fitzsimons (Singapore U Technology and Design )

Wei-Min Zhang (National Cheng Kung U)

Sergey Podoshvedov (South Ural State U)

Jianqiang You (CSRC, Beijing)

Qiongyi He (Peking U)

Tim Byrnes (NYU-Shanhai)

Pawel Kurzynski (Adam Mickiewicz U)

Marcin Wiesniak (Gdansk U)

Kyung Soon Moon (Yonsei U)

Tan Kok Chuan Bobby (Seoul National U)

Cedric Beny (Hanyang U - ERICA)


Organizers:

Jaewan Kim (KIAS) [Chair]

Su-Yong Lee (KIAS)

Mun Dae Kim (KIAS)

Jeongho Bang (KIAS)

Seungwoo Lee (KIAS)

 

Contacts:

Jaewan Kim (jaewan at kias.re.kr, +82-2-958-3779)

Su-Yong Lee (papercrane79 at kias.re.kr)

Hye Mi Kim (hmkim at kias.re.kr, +82-2-958-2638)